[meta-selinux][PATCH 03/17] selinux: upgrade inc files to 3.1 (20200710)


Yi Zhao
 

Signed-off-by: Yi Zhao <yi.zhao@windriver.com>
---
.../selinux/{selinux_20191204.inc => selinux_20200710.inc} | 2 +-
recipes-security/selinux/selinux_common.inc | 3 +--
2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
rename recipes-security/selinux/{selinux_20191204.inc => selinux_20200710.inc} (90%)

diff --git a/recipes-security/selinux/selinux_20191204.inc b/recipes-security/selinux/selinux_20200710.inc
similarity index 90%
rename from recipes-security/selinux/selinux_20191204.inc
rename to recipes-security/selinux/selinux_20200710.inc
index 113fc30..a8a76e9 100644
--- a/recipes-security/selinux/selinux_20191204.inc
+++ b/recipes-security/selinux/selinux_20200710.inc
@@ -1,4 +1,4 @@
-SELINUX_RELEASE = "20191204"
+SELINUX_RELEASE = "20200710"

SRC_URI = "https://github.com/SELinuxProject/selinux/releases/download/${SELINUX_RELEASE}/${BPN}-${PV}.tar.gz"

diff --git a/recipes-security/selinux/selinux_common.inc b/recipes-security/selinux/selinux_common.inc
index f6c4a6b..09c0acc 100644
--- a/recipes-security/selinux/selinux_common.inc
+++ b/recipes-security/selinux/selinux_common.inc
@@ -10,6 +10,5 @@ do_install() {
PREFIX="${prefix}" \
INCLUDEDIR="${includedir}" \
LIBDIR="${libdir}" \
- SHLIBDIR="${base_libdir}" \
- SYSTEMDDIR="${systemd_unitdir}"
+ SHLIBDIR="${base_libdir}"
}
--
2.25.1