OE-core CVE metrics for dunfell on Sun 26 Mar 2023 02:30:01 AM HST


Steve Sakoman
 

Branch: dunfell

New this week: 4 CVEs
CVE-2022-3515 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): gnupg:gnupg-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3515 *
CVE-2023-28486 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): sudo https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28486 *
CVE-2023-28487 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): sudo https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28487 *
CVE-2023-28531 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): openssh https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28531 *

Removed this week: 9 CVEs
CVE-2021-45944 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): ghostscript:ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45944 *
CVE-2022-3515 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): gnupg:gnupg-native:libksba:libksba-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3515 *
CVE-2022-4144 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-4144 *
CVE-2023-1127 (CVSS3: 7.8 HIGH): vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-1127 *
CVE-2023-1170 (CVSS3: 6.6 MEDIUM): vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-1170 *
CVE-2023-1175 (CVSS3: 6.6 MEDIUM): vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-1175 *
CVE-2023-1264 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-1264 *
CVE-2023-1355 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-1355 *
CVE-2023-27320 (CVSS3: 7.2 HIGH): sudo https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-27320 *

Full list: Found 96 unpatched CVEs
CVE-2005-1796 (CVSS3: N/A): ncurses:ncurses-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2005-1796 *
CVE-2020-15469 (CVSS3: 2.3 LOW): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15469 *
CVE-2020-15705 (CVSS3: 6.4 MEDIUM): grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15705 *
CVE-2020-15859 (CVSS3: 3.3 LOW): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15859 *
CVE-2020-17380 (CVSS3: 6.3 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-17380 *
CVE-2020-25742 (CVSS3: 3.2 LOW): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25742 *
CVE-2020-25743 (CVSS3: 3.2 LOW): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25743 *
CVE-2020-27749 (CVSS3: 6.7 MEDIUM): grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27749 *
CVE-2020-27918 (CVSS3: 7.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27918 *
CVE-2020-29510 (CVSS3: 5.6 MEDIUM): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-29510 *
CVE-2020-29623 (CVSS3: 3.3 LOW): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-29623 *
CVE-2020-35503 (CVSS3: 6.0 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35503 *
CVE-2020-35504 (CVSS3: 6.0 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35504 *
CVE-2020-35505 (CVSS3: 4.4 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35505 *
CVE-2020-35506 (CVSS3: 6.7 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35506 *
CVE-2020-9948 (CVSS3: 8.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-9948 *
CVE-2020-9951 (CVSS3: 8.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-9951 *
CVE-2020-9952 (CVSS3: 7.1 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-9952 *
CVE-2021-1765 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1765 *
CVE-2021-1789 (CVSS3: 8.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1789 *
CVE-2021-1799 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1799 *
CVE-2021-1801 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1801 *
CVE-2021-1870 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1870 *
CVE-2021-20225 (CVSS3: 6.7 MEDIUM): grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20225 *
CVE-2021-20233 (CVSS3: 8.2 HIGH): grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20233 *
CVE-2021-20269 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): kexec-tools https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20269 *
CVE-2021-20295 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20295 *
CVE-2021-27097 (CVSS3: 7.8 HIGH): u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-27097 *
CVE-2021-27138 (CVSS3: 7.8 HIGH): u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-27138 *
CVE-2021-31879 (CVSS3: 6.1 MEDIUM): wget https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-31879 *
CVE-2021-3409 (CVSS3: 5.7 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3409 *
CVE-2021-3418 (CVSS3: 6.4 MEDIUM): grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3418 *
CVE-2021-3445 (CVSS3: 7.5 HIGH): libdnf https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3445 *
CVE-2021-35937 (CVSS3: 6.4 MEDIUM): rpm:rpm-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-35937 *
CVE-2021-35938 (CVSS3: 6.7 MEDIUM): rpm:rpm-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-35938 *
CVE-2021-35939 (CVSS3: 6.7 MEDIUM): rpm:rpm-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-35939 *
CVE-2021-3611 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3611 *
CVE-2021-3782 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): wayland:wayland-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3782 *
CVE-2021-3800 (CVSS3: 7.5 HIGH): glib-2.0:glib-2.0-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3800 *
CVE-2021-3947 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3947 *
CVE-2021-42762 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-42762 *
CVE-2021-45085 (CVSS3: 6.1 MEDIUM): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45085 *
CVE-2021-45086 (CVSS3: 6.1 MEDIUM): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45086 *
CVE-2021-45087 (CVSS3: 6.1 MEDIUM): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45087 *
CVE-2021-45088 (CVSS3: 6.1 MEDIUM): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45088 *
CVE-2021-45481 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45481 *
CVE-2021-45482 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45482 *
CVE-2021-45483 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45483 *
CVE-2022-0358 (CVSS3: 7.8 HIGH): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0358 *
CVE-2022-1705 (CVSS3: 6.5 MEDIUM): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-1705 *
CVE-2022-2294 (CVSS3: 8.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-2294 *
CVE-2022-2347 (CVSS3: 7.1 HIGH): u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-2347 *
CVE-2022-23773 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23773 *
CVE-2022-24765 (CVSS3: 7.8 HIGH): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-24765 *
CVE-2022-26354 (CVSS3: 3.2 LOW): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-26354 *
CVE-2022-2953 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-2953 *
CVE-2022-29536 (CVSS3: 7.5 HIGH): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-29536 *
CVE-2022-2962 (CVSS3: 7.8 HIGH): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-2962 *
CVE-2022-30293 (CVSS3: 7.5 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-30293 *
CVE-2022-30767 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-30767 *
CVE-2022-3219 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): gnupg:gnupg-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3219 *
CVE-2022-32893 (CVSS3: 8.8 HIGH): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-32893 *
CVE-2022-34835 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-34835 *
CVE-2022-3515 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): gnupg:gnupg-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3515 *
CVE-2022-3872 (CVSS3: 8.6 HIGH): qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3872 *
CVE-2022-39253 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-39253 *
CVE-2022-39260 (CVSS3: 8.8 HIGH): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-39260 *
CVE-2022-4055 (CVSS3: 7.4 HIGH): xdg-utils https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-4055 *
CVE-2022-41716 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41716 *
CVE-2022-41720 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41720 *
CVE-2022-41722 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41722 *
CVE-2022-41723 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41723 *
CVE-2022-41724 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41724 *
CVE-2022-41725 (CVSS3: 7.5 HIGH): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41725 *
CVE-2022-4285 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-4285 *
CVE-2022-42919 (CVSS3: 7.8 HIGH): python3:python3-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-42919 *
CVE-2022-44617 (CVSS3: 7.5 HIGH): libxpm https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-44617 *
CVE-2022-46285 (CVSS3: 7.5 HIGH): libxpm https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-46285 *
CVE-2022-4645 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-4645 *
CVE-2022-4883 (CVSS3: 8.8 HIGH): libxpm https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-4883 *
CVE-2023-22490 (CVSS3: 5.5 MEDIUM): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-22490 *
CVE-2023-22743 (CVSS3: 7.3 HIGH): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-22743 *
CVE-2023-22795 (CVSS3: 7.5 HIGH): ruby:ruby-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-22795 *
CVE-2023-23916 (CVSS3: 7.5 HIGH): curl:curl-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-23916 *
CVE-2023-23946 (CVSS3: 7.5 HIGH): git https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-23946 *
CVE-2023-24329 (CVSS3: 7.5 HIGH): python3:python3-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-24329 *
CVE-2023-24532 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-24532 *
CVE-2023-25358 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-25358 *
CVE-2023-25360 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-25360 *
CVE-2023-25361 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-25361 *
CVE-2023-25362 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-25362 *
CVE-2023-25363 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-25363 *
CVE-2023-26081 (CVSS3: 7.5 HIGH): epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-26081 *
CVE-2023-28486 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): sudo https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28486 *
CVE-2023-28487 (CVSS3: 5.3 MEDIUM): sudo https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28487 *
CVE-2023-28531 (CVSS3: 9.8 CRITICAL): openssh https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2023-28531 *

For further information see: https://autobuilder.yocto.io/pub/non-release/patchmetrics/

Join yocto-security@lists.yoctoproject.org to automatically receive all group messages.